Een van de parels van de Waddenzee > UNESCO Werelderfgoedlijst

Een vakantie op Ameland laat je ervaren waarom de Waddenzee (een schatkamer van biodiversiteit) op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat.

De Waddenzee, een niet erg diep watergebied met vlakke kust, is in Nederland het enige natuurlijke Werelderfgoed. Het is ontstaan na de laatste ijstijd. Vanwege zijn wereldwijde unieke geologische en ecologische waarden staat sinds 2009 de Waddenzee op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Het is het grootste aaneengesloten systeem van zand- en moddervlakten, die droogvallen tijdens eb. Het leefgebied heeft getijdengeulen, zeegras-weiden, mosselbanken, zandbanken, wadden, zoutmoerassen, stranden en duinen. Er komen een groot aantal plantensoorten en meer dan 10.000 diersoorten voor, waaronder zeezoogdieren, zoals de gewone zeehond, de grijze zeehond en de bruinvis. De biodiversiteit van de hele wereld is afhankelijk van de Waddenzee. Het is ook de broedplaats en het overwinteringsgebied voor 10 tot 12 miljoen vogels per jaar. Het gebied is een van de laatste overgebleven grootschalige bij eb droogvallende ecosystemen waar natuurlijke processen blijven functioneren.

Het waddengebied is onvervangbaar en uniek en moet dan ook behouden blijven voor de toekomst.  Nederland heeft dan ook een verdrag ondertekend waarin het toezegt het Werelderfgoed Waddenzee goed te beschermen. Als Werelderfgoed moet het gebied unieke natuurwaarden bezitten en verzekerd zijn van een goede bescherming. 

 

 

 

 

De zekerheid van: